نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

جامعه شناسی — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘جامعه شناسی’

ارشد جامعه شناسی

منتشر شده در آبان ۲۷ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمار در علوم اجتماعی (1117120)
آمار در علوم اجتماعی (۱۱۱۷۱۲۰)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۱۲۰۳
آمار در علوم اجتماعی (1222019)
آمار در علوم اجتماعی (۱۲۲۲۰۱۹)
۲۴ نمونه سوال-۱۲۲۲۰۱۹
بینش های جامعه شناسی 1 (تاریخ تفکرات جامعه شناسی) (1227070)
بینش های جامعه شناسی ۱ (تاریخ تفکرات جامعه شناسی) (۱۲۲۷۰۷۰)
۲۰ نمونه سوال-۱۲۲۷۰۷۰
بینش های جامعه شناسی 2 (1227073)
بینش های جامعه شناسی ۲ (۱۲۲۷۰۷۳)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۲۷۰۷۳
بینش های جامعه شناسی 3 (1227075)
بینش های جامعه شناسی ۳ (۱۲۲۷۰۷۵)
۲۰ نمونه سوال-۱۲۲۷۰۷۵
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران (1222036)
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران (۱۲۲۲۰۳۶)
۷ نمونه سوال-۱۲۲۲۰۳۶
تغییرات اجتماعی (1222018)
تغییرات اجتماعی (۱۲۲۲۰۱۸)
۵ نمونه سوال-۱۲۲۲۰۱۸
توسعه اجتماعی اقتصادی (1227071)
توسعه اجتماعی اقتصادی (۱۲۲۷۰۷۱)
۲۶ نمونه سوال-۱۲۲۷۰۷۱
جامعه شاسی انحرافات اجتماعی-کارشناسی (1222141-1222210)
جامعه شاسی انحرافات اجتماعی-کارشناسی (۱۲۲۲۱۴۱-۱۲۲۲۲۱۰)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۲۲۱۴۱
جامعه شناسی آموزش و پرورش (1222010)
جامعه شناسی آموزش و پرورش (۱۲۲۲۰۱۰)
۲ نمونه سوال-۱۲۲۲۰۱۰
جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها (1227089)
جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها (۱۲۲۷۰۸۹)
۱۷ نمونه سوال-۱۲۲۷۰۸۹
جامعه شناسی انحرافات و کجروی های اجتماعی (1227101)
جامعه شناسی انحرافات و کجروی های اجتماعی (۱۲۲۷۱۰۱)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۷۱۰۱
جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران (1222017)
جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران (۱۲۲۲۰۱۷)
۳ نمونه سوال-۱۲۲۲۰۱۷
جامعه شناسی جوانان (1227109)
جامعه شناسی جوانان (۱۲۲۷۱۰۹)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۲۷۱۰۹
جامعه شناسی دین (1227062)
جامعه شناسی دین (۱۲۲۷۰۶۲)
۳ نمونه سوال-۱۲۲۷۰۶۲
جامعه شناسی زنان و مسائل خانواده (1227110)
جامعه شناسی زنان و مسائل خانواده (۱۲۲۷۱۱۰)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۲۷۱۱۰
جامعه شناسی سیاسی (1222033)
جامعه شناسی سیاسی (۱۲۲۲۰۳۳)
۱۸ نمونه سوال-۱۲۲۲۰۳۳
جامعه شناسی شهری (ارشد) (1227082)
جامعه شناسی شهری (ارشد) (۱۲۲۷۰۸۲)
۱۶ نمونه سوال-۱۲۲۷۰۸۲
جامعه شناسی علم و تکنولوژی ( آموزش محور ) (1227125)
جامعه شناسی علم و تکنولوژی ( آموزش محور ) (۱۲۲۷۱۲۵)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۲۷۱۲۵
جامعه شناسی علم و تکنولوژی (1227053)
جامعه شناسی علم و تکنولوژی (۱۲۲۷۰۵۳)
۹ نمونه سوال-۱۲۲۷۰۵۳
جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی (1222022)
جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی (۱۲۲۲۰۲۲)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۲۲۰۲۲
جامعه شناسی کار و شغل (ارشد) (1227084)
جامعه شناسی کار و شغل (ارشد) (۱۲۲۷۰۸۴)
۱۶ نمونه سوال-۱۲۲۷۰۸۴
جامعه شناسی مسائل آموزش عالی (1227115)
جامعه شناسی مسائل آموزش عالی (۱۲۲۷۱۱۵)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۲۷۱۱۵
جامعه شناسی مسائل اجتماعی (1227111)
جامعه شناسی مسائل اجتماعی (۱۲۲۷۱۱۱)
۲۷ نمونه سوال-۱۲۲۷۱۱۱
جهانی شدن و مسائل توسعه (آموزش محوز) (1227130)
جهانی شدن و مسائل توسعه (آموزش محوز) (۱۲۲۷۱۳۰)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۲۷۱۳۰
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
روانشناسی اجتماعی (1217002)
روانشناسی اجتماعی (۱۲۱۷۰۰۲)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۷۰۰۲
روش تحقیق نظری (1222021)
روش تحقیق نظری (۱۲۲۲۰۲۱)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۲۲۰۲۱
روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری (1227105)
روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری (۱۲۲۷۱۰۵)
۱۷ نمونه سوال-۱۲۲۷۱۰۵
روش های تحقیق کمی در جامعه شناسی (1227114)
روش های تحقیق کمی در جامعه شناسی (۱۲۲۷۱۱۴)
۲۳ نمونه سوال-۱۲۲۷۱۱۴
روش های تحقیق کیفی در جامعه شناسی (1227113)
روش های تحقیق کیفی در جامعه شناسی (۱۲۲۷۱۱۳)
۱۹ نمونه سوال-۱۲۲۷۱۱۳
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت (1222181)
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت (۱۲۲۲۱۸۱)
۷ نمونه سوال-۱۲۲۲۱۸۱
زبان تخصصی (1212209)
زبان تخصصی (۱۲۱۲۲۰۹)
۲۰ نمونه سوال-۱۲۱۲۲۰۹
فقر و نابرابری های اجتماعی (1222174-1222211)
فقر و نابرابری های اجتماعی (۱۲۲۲۱۷۴-۱۲۲۲۲۱۱)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۲۲۱۷۴
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی (1115001)
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی (۱۱۱۵۰۰۱)
۱۶ نمونه سوال-۱۱۱۵۰۰۱
کتاب جهانی شدن نوشته مالکوم واترز
کتاب جهانی شدن نوشته مالکوم واترز
کتاب پیام نور
مبانی تاریخی اجتماعی ایران (1222205)
مبانی تاریخی اجتماعی ایران (۱۲۲۲۲۰۵)
۲ نمونه سوال-۱۲۲۲۲۰۵
مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 2 (1222002)
مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساسی ۲ (۱۲۲۲۰۰۲)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۲۲۰۰۲
مبانی مردم شناسی (1222005)
مبانی مردم شناسی (۱۲۲۲۰۰۵)
۸ نمونه سوال-۱۲۲۲۰۰۵
نظریه های توسعه (1227106)
نظریه های توسعه (۱۲۲۷۱۰۶)
۴ نمونه سوال-۱۲۲۷۱۰۶
نظریه های جامعه شناسی 1 (1222008)
نظریه های جامعه شناسی ۱ (۱۲۲۲۰۰۸)
۷ نمونه سوال-۱۲۲۲۰۰۸
نظریه های جامعه شناسی 2 (1222013)
نظریه های جامعه شناسی ۲ (۱۲۲۲۰۱۳)
۹ نمونه سوال-۱۲۲۲۰۱۳

 

کانال تلگرام