نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی’

ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی (1215288)
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی (۱۲۱۵۲۸۸)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۸۸
ابعاد روانی فعالیت بدنی (1215420)
ابعاد روانی فعالیت بدنی (۱۲۱۵۴۲۰)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۲۰
اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی (1215289)
اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی (۱۲۱۵۲۸۹)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۸۹
استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی (آموزش محور) (1215422)
استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی (آموزش محور) (۱۲۱۵۴۲۲)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۲۲
اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی (1215322)
اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی (۱۲۱۵۳۲۲)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۲۲
تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی (1215320)
تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی (۱۲۱۵۳۲۰)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۲۰
تغذیه و ورزش (1215004)
تغذیه و ورزش (۱۲۱۵۰۰۴)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۴
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
رایانه پیشرفته (1215324)
رایانه پیشرفته (۱۲۱۵۳۲۴)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۲۴
روش تحقیق در علوم ورزشی (1215290)
روش تحقیق در علوم ورزشی (۱۲۱۵۲۹۰)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۰
زبان تخصصی (1215326)
زبان تخصصی (۱۲۱۵۳۲۶)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۲۶
شنا 1-عملی (1215023)
شنا ۱-عملی (۱۲۱۵۰۲۳)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۳
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی (1215287)
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی (۱۲۱۵۲۸۷)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۸۷
فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان (1215418)
فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان (۱۲۱۵۴۱۸)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۱۸
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی (1215321)
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی (۱۲۱۵۳۲۱)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۲۱
فیزیولوژی ورزشی 1 (1215015)
فیزیولوژی ورزشی ۱ (۱۲۱۵۰۱۵)
۱۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۵
مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی (1215319)
مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی (۱۲۱۵۳۱۹)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۱۹

 

کانال تلگرام