نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ارشد ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی — اخبار پیام نور

برچسب ها ‘ارشد ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی’

ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی (1215288)
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی (۱۲۱۵۲۸۸)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۸۸
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی (1215411)
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی (۱۲۱۵۴۱۱)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۱۱
استفاده و سوء استفاده از داروها (آموزش محور) (1215415)
استفاده و سوء استفاده از داروها (آموزش محور) (۱۲۱۵۴۱۵)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۱۵
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی (1215291)
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی (۱۲۱۵۲۹۱)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۱
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی (1215412)
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی (۱۲۱۵۴۱۲)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۱۲
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت (1215329)
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت (۱۲۱۵۳۲۹)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۲۹
تغذیه و ورزش (1215004)
تغذیه و ورزش (۱۲۱۵۰۰۴)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۴
تغذیه ورزشی پیشرفته (1215327)
تغذیه ورزشی پیشرفته (۱۲۱۵۳۲۷)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۲۷
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
رایانه پیشرفته (1215324)
رایانه پیشرفته (۱۲۱۵۳۲۴)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۲۴
روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین (1215328)
روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین (۱۲۱۵۳۲۸)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۲۸
روش تحقیق در علوم ورزشی (1215290)
روش تحقیق در علوم ورزشی (۱۲۱۵۲۹۰)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۹۰
زبان تخصصی (1215326)
زبان تخصصی (۱۲۱۵۳۲۶)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۲۶
شنا 1-عملی (1215023)
شنا ۱-عملی (۱۲۱۵۰۲۳)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۳
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی (1215287)
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی (۱۲۱۵۲۸۷)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۲۸۷
فیزیولوژی ورزشی 1 (1215015)
فیزیولوژی ورزشی ۱ (۱۲۱۵۰۱۵)
۱۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۵
متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین (1215325)
متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین (۱۲۱۵۳۲۵)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۳۲۵
ملاحظات ارتوپدیک و بیومکانیک در تمرین های ورزشی (آموزش محور) (1215416)
ملاحظات ارتوپدیک و بیومکانیک در تمرین های ورزشی (آموزش محور) (۱۲۱۵۴۱۶)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۱۶
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی (1215409)
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی (۱۲۱۵۴۰۹)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۴۰۹

 

کانال تلگرام