نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

نمونه سوالات کارشناسی ارشد — اخبار پیام نور

آرشیو موضوعات ‘نمونه سوالات کارشناسی ارشد’

دانلود نمونه سوالات ارشد مشاوره گرایش مدرسه

منتشر شده در دی ۲۹ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی (1211514)
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی (۱۲۱۱۵۱۴)
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی (1211515)
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی (۱۲۱۱۵۱۵)
نظریه ها و روش های مشاوره خانواده (1211516)
نظریه ها و روش های مشاوره خانواده (۱۲۱۱۵۱۶)
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی (1211517)
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی (۱۲۱۱۵۱۷)
آمار استنباطی پیشرفته (1211493)
آمار استنباطی پیشرفته (۱۲۱۱۴۹۳)
هدایت و مشورت در اسلام (1211513)
هدایت و مشورت در اسلام (۱۲۱۱۵۱۳)
روانشناسی شخصیت (1211521)
روانشناسی شخصیت (۱۲۱۱۵۲۱)
راهنمایی و مشاوره گروهی (1211522)
راهنمایی و مشاوره گروهی (۱۲۱۱۵۲۲)
راهنمایی و مشاوره شغلی (1211523)
راهنمایی و مشاوره شغلی (۱۲۱۱۵۲۳)
نظریه های مشاوره و روان درمانی (1211524)
نظریه های مشاوره و روان درمانی (۱۲۱۱۵۲۴)
سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج (1211548)
سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج (۱۲۱۱۵۴۸)
مشاوره ازدواج (1211552)
مشاوره ازدواج (۱۲۱۱۵۵۲)
موضوعات و مسائل اخلاقی در مشاوره روان درمانی (آموزش محور) (1211553)
موضوعات و مسائل اخلاقی در مشاوره روان درمانی (آموزش محور) (۱۲۱۱۵۵۳)
پکیج کامل رشته مشاوره خانواده
پکیج کامل رشته مشاوره خانواده

 

دانلود نمونه سوالات ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده

منتشر شده در دی ۲۹ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی (1211514)
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی (۱۲۱۱۵۱۴)
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی (1211515)
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی (۱۲۱۱۵۱۵)
نظریه ها و روش های مشاوره خانواده (1211516)
نظریه ها و روش های مشاوره خانواده (۱۲۱۱۵۱۶)
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی (1211517)
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی (۱۲۱۱۵۱۷)
آمار استنباطی پیشرفته (1211493)
آمار استنباطی پیشرفته (۱۲۱۱۴۹۳)
هدایت و مشورت در اسلام (1211513)
هدایت و مشورت در اسلام (۱۲۱۱۵۱۳)
روانشناسی شخصیت (1211521)
روانشناسی شخصیت (۱۲۱۱۵۲۱)
راهنمایی و مشاوره گروهی (1211522)
راهنمایی و مشاوره گروهی (۱۲۱۱۵۲۲)
راهنمایی و مشاوره شغلی (1211523)
راهنمایی و مشاوره شغلی (۱۲۱۱۵۲۳)
نظریه های مشاوره و روان درمانی (1211524)
نظریه های مشاوره و روان درمانی (۱۲۱۱۵۲۴)
سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج (1211548)
سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج (۱۲۱۱۵۴۸)
مشاوره ازدواج (1211552)
مشاوره ازدواج (۱۲۱۱۵۵۲)
موضوعات و مسائل اخلاقی در مشاوره روان درمانی (آموزش محور) (1211553)
موضوعات و مسائل اخلاقی در مشاوره روان درمانی (آموزش محور) (۱۲۱۱۵۵۳)
پکیج کامل رشته مشاوره خانواده
پکیج کامل رشته مشاوره خانواده

 

دانلود نمونه سوالات ارشد مشاوره و راهنمایی

منتشر شده در دی ۲۹ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته (1211505)
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته (۱۲۱۱۵۰۵)
مکاتب فلسفی و آرای تربیتی (1211216)
مکاتب فلسفی و آرای تربیتی (۱۲۱۱۲۱۶)
آمار توصیفی (1117004)
آمار توصیفی (۱۱۱۷۰۰۴)
راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن (1211361)
راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن (۱۲۱۱۳۶۱)
راهنمایی و مشاوره گروهی (1211409)
راهنمایی و مشاوره گروهی (۱۲۱۱۴۰۹)
نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 (1211449)
نظریه های مشاوره و روان درمانی ۱ (۱۲۱۱۴۴۹)
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی (1211514)
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی (۱۲۱۱۵۱۴)
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی (1211515)
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی (۱۲۱۱۵۱۵)
نظریه ها و روش های مشاوره خانواده (1211516)
نظریه ها و روش های مشاوره خانواده (۱۲۱۱۵۱۶)
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی (1211517)
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی (۱۲۱۱۵۱۷)
موضوعات و مسائل اخلاقی در مشاوره روان درمانی (1211518)
موضوعات و مسائل اخلاقی در مشاوره روان درمانی (۱۲۱۱۵۱۸)
تهیه و کاربرد آزمون ها در مشاوره (1211519)
تهیه و کاربرد آزمون ها در مشاوره (۱۲۱۱۵۱۹)
آمار استنباطی (1211520)
آمار استنباطی (۱۲۱۱۵۲۰)
هدایت و مشورت در اسلام (آموزش محور) (1211546)
هدایت و مشورت در اسلام (آموزش محور) (۱۲۱۱۵۴۶)
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره (1217055)
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره (۱۲۱۷۰۵۵)
پکیج کامل رشته مشاوره و راهنمایی
پکیج کامل رشته مشاوره و راهنمایی

 

دانلود نمونه سوالات ارشد تکنولوژی آموزشی

منتشر شده در دی ۲۹ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

رویکردها و نظریه های برنامه درسی (1211537)
رویکردها و نظریه های برنامه درسی (۱۲۱۱۵۳۷)
کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی (1211538)
کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی (۱۲۱۱۵۳۸)
نظام جامع یادگیری الکترونیکی (1211539)
نظام جامع یادگیری الکترونیکی (۱۲۱۱۵۳۹)
مدیریت مراکز یادگیری : واحدهای آموزشی و کارآموزی (1211540)
مدیریت مراکز یادگیری : واحدهای آموزشی و کارآموزی (۱۲۱۱۵۴۰)
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی (1211564)
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی (۱۲۱۱۵۶۴)
روش های آماری پیشرفته در علوم تربیتی (1211565)
روش های آماری پیشرفته در علوم تربیتی (۱۲۱۱۵۶۵)
تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی (1211567)
تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی (۱۲۱۱۵۶۷)
متون تخصصی تکنولوژی آموزشی به لاتین (1211568)
متون تخصصی تکنولوژی آموزشی به لاتین (۱۲۱۱۵۶۸)
مقدمات تکنولوژی آموزشی (1211569)
مقدمات تکنولوژی آموزشی (۱۲۱۱۵۶۹)
اصول طراحی پیام های آموزشی (1211570)
اصول طراحی پیام های آموزشی (۱۲۱۱۵۷۰)
کاربرد رایانه در آموزش (1211571)
کاربرد رایانه در آموزش (۱۲۱۱۵۷۱)
مقدمه ای بر چند رسانه ای های آموزشی (1211572)
مقدمه ای بر چند رسانه ای های آموزشی (۱۲۱۱۵۷۲)
آموزش وب محور (1211573)
آموزش وب محور (۱۲۱۱۵۷۳)
پکیج کامل رشته تکنولوژی آموزشی
پکیج کامل رشته تکنولوژی آموزشی

 

دانلود نمونه سوالات ارشد مدیریت آموزشی

منتشر شده در دی ۲۹ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

روش ها و فنون تدریس (1211014)
روش ها و فنون تدریس (۱۲۱۱۰۱۴)
اصول مدیریت آموزشی (1211024)
اصول مدیریت آموزشی (۱۲۱۱۰۲۴)
اصول و فلسفه آموزش و پرورش (1211269)
اصول و فلسفه آموزش و پرورش (۱۲۱۱۲۶۹)
فلسفه مدیریت آموزشی (1211280)
فلسفه مدیریت آموزشی (۱۲۱۱۲۸۰)
مکاتب فلسفی و آراء تربیتی (1211281)
مکاتب فلسفی و آراء تربیتی (۱۲۱۱۲۸۱)
نظارت و راهنمایی آموزشی (1211412)
نظارت و راهنمایی آموزشی (۱۲۱۱۴۱۲)
تئوری های سازمانی مدیریت (1211413)
تئوری های سازمانی مدیریت (۱۲۱۱۴۱۳)
اصول مدیریت اسلامی (1211414)
اصول مدیریت اسلامی (۱۲۱۱۴۱۴)
تجزیه وتحلیل سیستم ها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی (1211415)
تجزیه وتحلیل سیستم ها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی (۱۲۱۱۴۱۵)
رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی (1211416)
رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی (۱۲۱۱۴۱۶)
اصول برنامه ریزی آموزشی (1211417)
اصول برنامه ریزی آموزشی (۱۲۱۱۴۱۷)
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی (1211418)
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی (۱۲۱۱۴۱۸)
اصول مدیریت آموزشی (1211420)
اصول مدیریت آموزشی (۱۲۱۱۴۲۰)
مدیریت نیروی انسانی (1211421)
مدیریت نیروی انسانی (۱۲۱۱۴۲۱)
روش های تحقیق در مدیریت آموزشی (1211422)
روش های تحقیق در مدیریت آموزشی (۱۲۱۱۴۲۲)
مقدمات برنامه ریزی آموزشی (1211447)
مقدمات برنامه ریزی آموزشی (۱۲۱۱۴۴۷)
روش تدریس پیشرفته (آموزش محور) (1211458)
روش تدریس پیشرفته (آموزش محور) (۱۲۱۱۴۵۸)
کاربرد تئوری ها و اصول یادگیری در برنامه‌ریزی درسی (1211464)
کاربرد تئوری ها و اصول یادگیری در برنامه‌ریزی درسی (۱۲۱۱۴۶۴)
پکیج کامل رشته مدیریت آموزشی
پکیج کامل رشته مدیریت آموزشی

 

دانلود نمونه سوالات ارشد علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی

منتشر شده در دی ۲۹ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمار استنباطی پیشرفته (1211218)
آمار استنباطی پیشرفته (۱۲۱۱۲۱۸)
روش های آماری در علوم تربیتی (1211012)
روش های آماری در علوم تربیتی (۱۲۱۱۰۱۲)
مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی (1211019)
مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی (۱۲۱۱۰۱۹)
فلسفه آموزش و پرورش (1211038)
فلسفه آموزش و پرورش (۱۲۱۱۰۳۸)
اصول برنامه ریزی درسی (1211040)
اصول برنامه ریزی درسی (۱۲۱۱۰۴۰)
اصول وروش های برنامه ریزی درسی (1211211)
اصول وروش های برنامه ریزی درسی (۱۲۱۱۲۱۱)
کاربرد تئوری ها و اصول یادگیری در برنامه ریزی درسی (1211212)
کاربرد تئوری ها و اصول یادگیری در برنامه ریزی درسی (۱۲۱۱۲۱۲)
برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش پیش دبستانی (1211213)
برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش پیش دبستانی (۱۲۱۱۲۱۳)
اصول و روش های آموزش مداوم و بزرگسالان (1211214)
اصول و روش های آموزش مداوم و بزرگسالان (۱۲۱۱۲۱۴)
اصول و روش های ارزشیابی در برنامه ریزی درسی (1211215)
اصول و روش های ارزشیابی در برنامه ریزی درسی (۱۲۱۱۲۱۵)
مکاتب فلسفی و آرای تربیتی (1211216)
مکاتب فلسفی و آرای تربیتی (۱۲۱۱۲۱۶)
روش های تدریس پیشرفته (1211217)
روش های تدریس پیشرفته (۱۲۱۱۲۱۷)
برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش دبستانی (1211219)
برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش دبستانی (۱۲۱۱۲۱۹)
نظریه های برنامه ریزی درسی (1211220)
نظریه های برنامه ریزی درسی (۱۲۱۱۲۲۰)
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته در برنامه ریزی درسی (1211221)
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته در برنامه ریزی درسی (۱۲۱۱۲۲۱)
فناوری آموزشی پیشرفته (1211222)
فناوری آموزشی پیشرفته (۱۲۱۱۲۲۲)
روش های تحقیق پیشرفته و کاربردی کامپیوتر در تحقیقات تر (1211223)
روش های تحقیق پیشرفته و کاربردی کامپیوتر در تحقیقات تر (۱۲۱۱۲۲۳)
برنامه ریزی درسی در آموزش و پرورش راهنمایی و دبیرستان (1211224)
برنامه ریزی درسی در آموزش و پرورش راهنمایی و دبیرستان (۱۲۱۱۲۲۴)
مدیریت فرآیند آموزش (1211231)
مدیریت فرآیند آموزش (۱۲۱۱۲۳۱)
مدیریت فرآیند آموزش( آموزش محور ) (1211455)
مدیریت فرآیند آموزش( آموزش محور ) (۱۲۱۱۴۵۵)
اصول و روش های آموزش مداوم و بزرگسالان (اموزش محور) (1211456)
اصول و روش های آموزش مداوم و بزرگسالان (اموزش محور) (۱۲۱۱۴۵۶)
علوم تربیتی حدود وقلمرو آن ( آموزش محور ) (1211459)
علوم تربیتی حدود وقلمرو آن ( آموزش محور ) (۱۲۱۱۴۵۹)
زبان تخصصی (1212250)
زبان تخصصی (۱۲۱۲۲۵۰)
پکیج کامل رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی
پکیج کامل رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی

 

دانلود نمونه سوالات ارشد برنامه ریزی آموزشی

منتشر شده در دی ۲۹ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

اصول و مبانی آموزش و پرورش (1211013)
اصول و مبانی آموزش و پرورش (۱۲۱۱۰۱۳)
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران (1211023)
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران (۱۲۱۱۰۲۳)
اصول برنامه ریزی آموزشی (1211025)
اصول برنامه ریزی آموزشی (۱۲۱۱۰۲۵)
نظارت و راهنمایی تعلیماتی (1211029)
نظارت و راهنمایی تعلیماتی (۱۲۱۱۰۲۹)
آمار استنباطی پیشرفته (1211218)
آمار استنباطی پیشرفته (۱۲۱۱۲۱۸)
مبانی جامعه شناسی آموزش و پرورش در برنامه ریزی آموزشی (1211504)
مبانی جامعه شناسی آموزش و پرورش در برنامه ریزی آموزشی (۱۲۱۱۵۰۴)
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته (1211505)
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته (۱۲۱۱۵۰۵)
اصول و روش های ارزشیابی آموزشی (1211506)
اصول و روش های ارزشیابی آموزشی (۱۲۱۱۵۰۶)
مبانی اقتصادی آموزش و پرورش در برنامه ریزی آموزشی (1211507)
مبانی اقتصادی آموزش و پرورش در برنامه ریزی آموزشی (۱۲۱۱۵۰۷)
تکنولوژی آموزشی پیشرفته (1211508)
تکنولوژی آموزشی پیشرفته (۱۲۱۱۵۰۸)
نظریه و کاربرد نگرش سیستمی در برنامه ریزی آموزشی و درسی (1211509)
نظریه و کاربرد نگرش سیستمی در برنامه ریزی آموزشی و درسی (۱۲۱۱۵۰۹)
نظریه های اساسی در برنامه ریزی آموزشی (1211510)
نظریه های اساسی در برنامه ریزی آموزشی (۱۲۱۱۵۱۰)
برنامه ریزی نیروی انسانی (1211511)
برنامه ریزی نیروی انسانی (۱۲۱۱۵۱۱)
برنامه ریزی آموزشی بزرگسالان و آموزش روستایی (1211574)
برنامه ریزی آموزشی بزرگسالان و آموزش روستایی (۱۲۱۱۵۷۴)
روش های تدریس پیشرفته (1211575)
روش های تدریس پیشرفته (۱۲۱۱۵۷۵)
روش های تحقیق پیشرفته و کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی (1211576)
روش های تحقیق پیشرفته و کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی (۱۲۱۱۵۷۶)
آموزش و پرورش تطبیقی و کاربرد آن در برنامه ریزی آموزشی (1211577)
آموزش و پرورش تطبیقی و کاربرد آن در برنامه ریزی آموزشی (۱۲۱۱۵۷۷)
جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی (آموزش محور) (1211578)
جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی (آموزش محور) (۱۲۱۱۵۷۸)
اقتصاد آموزش و پرورش (1221015)
اقتصاد آموزش و پرورش (۱۲۲۱۰۱۵)
پکیج کامل رشته برنامه ریزی آموزشی
پکیج کامل رشته برنامه ریزی آموزشی

 

دانلود نمونه سوالات ارشد برنامه ریزی درسی

منتشر شده در دی ۲۹ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

روش ها و فنون تدریس (1211007)
روش ها و فنون تدریس (۱۲۱۱۰۰۷)
اصول و مبانی برنامه ریزی درسی (1211533)
اصول و مبانی برنامه ریزی درسی (۱۲۱۱۵۳۳)
روش های تحقیق در برنامه درسی (1211534)
روش های تحقیق در برنامه درسی (۱۲۱۱۵۳۴)
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس (1211535)
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس (۱۲۱۱۵۳۵)
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی (1211536)
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی (۱۲۱۱۵۳۶)
متون تخصصی در برنامه درسی 1 (1211542)
متون تخصصی در برنامه درسی ۱ (۱۲۱۱۵۴۲)
طراحی و تدوین برنامه درسی (1211555)
طراحی و تدوین برنامه درسی (۱۲۱۱۵۵۵)
تاریخ مطالعات برنامه درسی (1211558)
تاریخ مطالعات برنامه درسی (۱۲۱۱۵۵۸)
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی (1211561)
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی (۱۲۱۱۵۶۱)
تکنولوژی آموزشی (1211562)
تکنولوژی آموزشی (۱۲۱۱۵۶۲)
فلسفه تعلیم و تربیت (1211563)
فلسفه تعلیم و تربیت (۱۲۱۱۵۶۳)
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی (1211599)
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی (۱۲۱۱۵۹۹)
برنامه ریزی درسی در آموزش بزرگسالان (1211601)
برنامه ریزی درسی در آموزش بزرگسالان (۱۲۱۱۶۰۱)
برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی(متوسطه) (آموزش محور) (1211604)
برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی(متوسطه) (آموزش محور) (۱۲۱۱۶۰۴)
پکیج کامل رشته برنامه ریزی درسی
پکیج کامل رشته برنامه ریزی درسی

 

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی-مخصوص ورودی ۹۶-۹۵ وبعد

منتشر شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

انگیزش و هیجان (1217075)
انگیزش و هیجان (۱۲۱۷۰۷۵)
بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی (1217087)
بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی (۱۲۱۷۰۸۷)
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی (1217078)
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی (۱۲۱۷۰۷۸)
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
روان شناسی اجتماعی پیشرفته (1217083)
روان شناسی اجتماعی پیشرفته (۱۲۱۷۰۸۳)
روانشناسی بالینی (آموزش محور) (1217191)
روانشناسی بالینی (آموزش محور) (۱۲۱۷۱۹۱)
روانشناسی رشد پیشرفته (1217072)
روانشناسی رشد پیشرفته (۱۲۱۷۰۷۲)
روانشناسی سلامت پیشرفته (1217079)
روانشناسی سلامت پیشرفته (۱۲۱۷۰۷۹)
روانشناسی شناختی (1217082)
روانشناسی شناختی (۱۲۱۷۰۸۲)
روانشناسی عمومی پیشرفته (1217071)
روانشناسی عمومی پیشرفته (۱۲۱۷۰۷۱)
روانشناسی کودکان استثنایی (1217077)
روانشناسی کودکان استثنایی (۱۲۱۷۰۷۷)
روش تحقیق در روانشناسی (1217011)
روش تحقیق در روانشناسی (۱۲۱۷۰۱۱)
روش های آماری پیشرفته (1117008)
روش های آماری پیشرفته (۱۱۱۷۰۰۸)
روش های تحقیق پیشرفته (1217074)
روش های تحقیق پیشرفته (۱۲۱۷۰۷۴)
شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (1217014)
شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (۱۲۱۷۰۱۴)
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی (1217080)
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی (۱۲۱۷۰۸۰)
متون تخصصی (1217070)
متون تخصصی (۱۲۱۷۰۷۰)
نظریه های شخصیت (1217076)
نظریه های شخصیت (۱۲۱۷۰۷۶)
نظریه های یادگیری (1217081)
نظریه های یادگیری (۱۲۱۷۰۸۱)

 

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

منتشر شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمار و روش تحقیق پیشرفته (1217319)
آمار و روش تحقیق پیشرفته (۱۲۱۷۳۱۹)
اصول اخلاقی در کار بالینی با کودکان و خانواده آنان (1217329)
اصول اخلاقی در کار بالینی با کودکان و خانواده آنان (۱۲۱۷۳۲۹)
پیشرفت های نوین در روانشناسی تحولی (1217321)
پیشرفت های نوین در روانشناسی تحولی (۱۲۱۷۳۲۱)
تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی و خلقی (1217327)
تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی و خلقی (۱۲۱۷۳۲۷)
تشخیص و درمان اختلالات رفتار ایذایی (1217328)
تشخیص و درمان اختلالات رفتار ایذایی (۱۲۱۷۳۲۸)
تشخیص و درمان اختلالات یادگیری (1217344)
تشخیص و درمان اختلالات یادگیری (۱۲۱۷۳۴۴)
تشخیص،درمان و توانبخشی، عقب ماندگی ذهنی، اختلالات فراگیر رشد و اختلالات سایکوتیک (1217326)
تشخیص،درمان و توانبخشی، عقب ماندگی ذهنی، اختلالات فراگیر رشد و اختلالات سایکوتیک (۱۲۱۷۳۲۶)
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
روانشناسی حقوق کودک و نوجوان (1217323)
روانشناسی حقوق کودک و نوجوان (۱۲۱۷۳۲۳)
روش تحقیق در روانشناسی بالینی (1217333)
روش تحقیق در روانشناسی بالینی (۱۲۱۷۳۳۳)
سازگاری کودک با آموزشگاه (1217324)
سازگاری کودک با آموزشگاه (۱۲۱۷۳۲۴)
کاربرد آزمون های تشخیصی در کودکان و نوجوانان (1217325)
کاربرد آزمون های تشخیصی در کودکان و نوجوانان (۱۲۱۷۳۲۵)

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل آماری (1217331)
کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل آماری (۱۲۱۷۳۳۱)

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی اسلامی (مثبت گرا)

منتشر شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

اخلاق در قرآن ( آموزش محور ) (1217317)
اخلاق در قرآن ( آموزش محور ) (۱۲۱۷۳۱۷)
انسان شناسی تطبیقی (1217296)
انسان شناسی تطبیقی (۱۲۱۷۲۹۶)
انگیزش درونی (1217291)
انگیزش درونی (۱۲۱۷۲۹۱)
بازسازی مثبت ، مشاوره و روان درمانی مثبت گرا (1217312)
بازسازی مثبت ، مشاوره و روان درمانی مثبت گرا (۱۲۱۷۳۱۲)
تاریخ و منابع حدیث (1217294)
تاریخ و منابع حدیث (۱۲۱۷۲۹۴)
حدیث و روانشناسی مثبت (1) (1217293)
حدیث و روانشناسی مثبت (۱) (۱۲۱۷۲۹۳)
حدیث و روانشناسی مثبت (2) (1217313)
حدیث و روانشناسی مثبت (۲) (۱۲۱۷۳۱۳)
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
روابط مثبت (1217311)
روابط مثبت (۱۲۱۷۳۱۱)
روانشناسی اخلاق (1217314)
روانشناسی اخلاق (۱۲۱۷۳۱۴)
روانشناسی دین (1217285)
روانشناسی دین (۱۲۱۷۲۸۵)
روش تحقیق پیشرفته (1217290)
روش تحقیق پیشرفته (۱۲۱۷۲۹۰)
روش فهم روانشناختی متون دینی (1217295)
روش فهم روانشناختی متون دینی (۱۲۱۷۲۹۵)
زبان تخصصی (1217286)
زبان تخصصی (۱۲۱۷۲۸۶)
سلامت و شادکامی (1217289)
سلامت و شادکامی (۱۲۱۷۲۸۹)
صفات و انگیزه های مثبت (1217292)
صفات و انگیزه های مثبت (۱۲۱۷۲۹۲)
کلیات و مفاهیم (1217288)
کلیات و مفاهیم (۱۲۱۷۲۸۸)
مبانی فهم متون (قرآن و حدیث) (1217297)
مبانی فهم متون (قرآن و حدیث) (۱۲۱۷۲۹۷)
هوش هیجانی (1217287)
هوش هیجانی (۱۲۱۷۲۸۷

 

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی عمومی

منتشر شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

انگیزش و هیجان (1217075)
انگیزش و هیجان (۱۲۱۷۰۷۵)
بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی (1217087)
بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی (۱۲۱۷۰۸۷)
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی (1217078)
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی (۱۲۱۷۰۷۸)
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
روان شناسی اجتماعی پیشرفته (1217083)
روان شناسی اجتماعی پیشرفته (۱۲۱۷۰۸۳)
روانشناسی بالینی (آموزش محور) (1217191)
روانشناسی بالینی (آموزش محور) (۱۲۱۷۱۹۱)
روانشناسی رشد پیشرفته (1217072)
روانشناسی رشد پیشرفته (۱۲۱۷۰۷۲)
روانشناسی سلامت پیشرفته (1217079)
روانشناسی سلامت پیشرفته (۱۲۱۷۰۷۹)
روانشناسی شناختی (1217082)
روانشناسی شناختی (۱۲۱۷۰۸۲)
روانشناسی عمومی پیشرفته (1217071)
روانشناسی عمومی پیشرفته (۱۲۱۷۰۷۱)
روانشناسی کودکان استثنایی (1217077)
روانشناسی کودکان استثنایی (۱۲۱۷۰۷۷)
روش تحقیق در روانشناسی (1217011)
روش تحقیق در روانشناسی (۱۲۱۷۰۱۱)
روش های آماری پیشرفته (1117008)
روش های آماری پیشرفته (۱۱۱۷۰۰۸)
روش های تحقیق پیشرفته (1217074)
روش های تحقیق پیشرفته (۱۲۱۷۰۷۴)
شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (1217014)
شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (۱۲۱۷۰۱۴)
کاربرد مقدماتی روش های درمان مصاحبه (1217089)
کاربرد مقدماتی روش های درمان مصاحبه (۱۲۱۷۰۸۹)
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی (1217080)
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی (۱۲۱۷۰۸۰)
متون تخصصی (1217070)
متون تخصصی (۱۲۱۷۰۷۰)
نظریه ها و کاربرد آزمونهای شناختی (هوش و استعدادها) (1217088)
نظریه ها و کاربرد آزمونهای شناختی (هوش و استعدادها) (۱۲۱۷۰۸۸)
نظریه های شخصیت (1217076)
نظریه های شخصیت (۱۲۱۷۰۷۶)
نظریه های یادگیری (1217081)
نظریه های یادگیری (۱۲۱۷۰۸۱)

 

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی شخصیت

منتشر شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آسیب شناسی روانی ( با توجه ویژه به اختلالات شخصیت ) (1217356)
آسیب شناسی روانی ( با توجه ویژه به اختلالات شخصیت ) (۱۲۱۷۳۵۶)
آمار پیشرفته (1217354)
آمار پیشرفته (۱۲۱۷۳۵۴)
انگیزش و هیجان پیشرفته (1217341)
انگیزش و هیجان پیشرفته (۱۲۱۷۳۴۱)
بررسی تفصیلی نظریه ها و مکاتب شخصیت (1217342)
بررسی تفصیلی نظریه ها و مکاتب شخصیت (۱۲۱۷۳۴۲)
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی (1217358)
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی (۱۲۱۷۳۵۸)
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
روانشناسی تحولی 1 (1217216)
روانشناسی تحولی ۱ (۱۲۱۷۲۱۶)
روانشناسی رشد (1217340)
روانشناسی رشد (۱۲۱۷۳۴۰)
روانشناسی شخصیت (1217238)
روانشناسی شخصیت (۱۲۱۷۲۳۸)
روانشناسی شناختی (1217082)
روانشناسی شناختی (۱۲۱۷۰۸۲)
روانشناسی عمومی پیشرفته (1217339)
روانشناسی عمومی پیشرفته (۱۲۱۷۳۳۹)
روش تحقیق ( کمی و کیفی ) (1217254)
روش تحقیق ( کمی و کیفی ) (۱۲۱۷۲۵۴)
علم النفس و مقایسه آن با روانشناسی جدید (1217355)
علم النفس و مقایسه آن با روانشناسی جدید (۱۲۱۷۳۵۵)
نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی (1217259)
نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی (۱۲۱۷۲۵۹)
هوش و استعداد و سنجش آن (1217357)
هوش و استعداد و سنجش آن (۱۲۱۷۳۵۷)

 

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی تربیتی

منتشر شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمار استنباطی (1217281)
آمار استنباطی (۱۲۱۷۲۸۱)
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته (1217271)
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته (۱۲۱۷۲۷۱)
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
روانشناسی اجتماعی (1217280)
روانشناسی اجتماعی (۱۲۱۷۲۸۰)
روانشناسی تربیتی (1217268)
روانشناسی تربیتی (۱۲۱۷۲۶۸)
روانشناسی رشد 1 (1217046)
روانشناسی رشد ۱ (۱۲۱۷۰۴۶)
روانشناسی شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (1211407)
روانشناسی شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (۱۲۱۱۴۰۷)
روانشناسی شخصیت پیشرفته (1217284)
روانشناسی شخصیت پیشرفته (۱۲۱۷۲۸۴)
روانشناسی شناختی (آموزش محور) (1217303)
روانشناسی شناختی (آموزش محور) (۱۲۱۷۳۰۳)
روش تحقیق (1217282)
روش تحقیق (۱۲۱۷۲۸۲)
سنجش و اندازه گیری (1217300)
سنجش و اندازه گیری (۱۲۱۷۳۰۰)
فنون ارزیابی روانی-تربیتی (1217299)
فنون ارزیابی روانی-تربیتی (۱۲۱۷۲۹۹)
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی (1217182)
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی (۱۲۱۷۱۸۲)
مقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (1211366)
مقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (۱۲۱۱۳۶۶)
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی (1217269)
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی (۱۲۱۷۲۶۹)
نظریه و روش های آموزش (1217301)
نظریه و روش های آموزش (۱۲۱۷۳۰۱)
نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش (1217298)
نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش (۱۲۱۷۲۹۸)
نظریه های رشد (1217270)
نظریه های رشد (۱۲۱۷۲۷۰)
نظریه های یادگیری کاربردی (1217283)
نظریه های یادگیری کاربردی (۱۲۱۷۲۸۳)

 

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

منتشر شده در آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

اختلالات یادگیری (1217337)
اختلالات یادگیری (۱۲۱۷۳۳۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۳۷
اصول و روش های آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی (1217350)
اصول و روش های آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی (۱۲۱۷۳۵۰)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۵۰
بازپروری تکلمی و اکتساب های آموزشگاهی (1217353)
بازپروری تکلمی و اکتساب های آموزشگاهی (۱۲۱۷۳۵۳)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۵۳
بازپروری حرکتی (1217351)
بازپروری حرکتی (۱۲۱۷۳۵۱)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۵۱
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
روانشناسی تحولی 1 (1217216)
روانشناسی تحولی ۱ (۱۲۱۷۲۱۶)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۱۶
روانشناسی تحولی 2 (1217226)
روانشناسی تحولی ۲ (۱۲۱۷۲۲۶)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۲۶
روانشناسی یادگیری (1217221)
روانشناسی یادگیری (۱۲۱۷۲۲۱)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۲۱
روش تحقیق ( کمی و کیفی ) (1217254)
روش تحقیق ( کمی و کیفی ) (۱۲۱۷۲۵۴)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۵۴
روش های تحقیق پیشرفته (1217352)
روش های تحقیق پیشرفته (۱۲۱۷۳۵۲)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۵۲
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی (1217338)
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی (۱۲۱۷۳۳۸)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۳۸
نظریه های رشد (1217270)
نظریه های رشد (۱۲۱۷۲۷۰)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۰
هوش و عقب ماندگی ذهنی (کودنی) (1217336)
هوش و عقب ماندگی ذهنی (کودنی) (۱۲۱۷۳۳۶)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۳۶

 

ارشد روانشناسی بالینی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آسیب شناسی پیشرفته (1217278)
آسیب شناسی پیشرفته (۱۲۱۷۲۷۸)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۸
استفاده از روش های آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی (1217276)
استفاده از روش های آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی (۱۲۱۷۲۷۶)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۶
بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی (1217087)
بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی (۱۲۱۷۰۸۷)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۰۸۷
تاریخچه سیستم ها در روانشناسی (مدل ها و نظریه ها) (1217266)
تاریخچه سیستم ها در روانشناسی (مدل ها و نظریه ها) (۱۲۱۷۲۶۶)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۶۶
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
خانواده درمانی (1217307)
خانواده درمانی (۱۲۱۷۳۰۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۰۷
رفتار درمانی (1217308)
رفتار درمانی (۱۲۱۷۳۰۸)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۰۸
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی (1217277)
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی (۱۲۱۷۲۷۷)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۷
روانشناسی رشد پیشرفته (1217265)
روانشناسی رشد پیشرفته (۱۲۱۷۲۶۵)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۶۵
روش تحقیق در روانشناسی (1217011)
روش تحقیق در روانشناسی (۱۲۱۷۰۱۱)
۱۶ نمونه سوال-۱۲۱۷۰۱۱
شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (1217014)
شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم ) (۱۲۱۷۰۱۴)
۱۸نمونه سوال-۱۲۱۷۰۱۴
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (آموزش محور) (1217310)
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (آموزش محور) (۱۲۱۷۳۱۰)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۱۰
کلیاتی درباره درمان های فیزیکی و دارویی در بیماری های عصبی و روانی (1217275)
کلیاتی درباره درمان های فیزیکی و دارویی در بیماری های عصبی و روانی (۱۲۱۷۲۷۵)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۷۵
گروه درمانی (1217306)
گروه درمانی (۱۲۱۷۳۰۶)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۳۰۶
نظریه های روان درمانی (1217267)
نظریه های روان درمانی (۱۲۱۷۲۶۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۷۲۶۷
نظریه های شخصیت (1217076)
نظریه های شخصیت (۱۲۱۷۰۷۶)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۷۰۷۶

 

ارشد تربیت بدنی گرایش عمومی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
آناتومی انسان (1215067)
آناتومی انسان (۱۲۱۵۰۶۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۷
آناتومی انسانی (1215160)
آناتومی انسانی (۱۲۱۵۱۶۰)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۶۰
اصول و فلسفه تربیت بدنی (1215066)
اصول و فلسفه تربیت بدنی (۱۲۱۵۰۶۶)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۶
بستکبال 1 -عملی (1215024)
بستکبال ۱ -عملی (۱۲۱۵۰۲۴)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۴
بیوشیمی (1114205)
بیوشیمی (۱۱۱۴۲۰۵)
۴ نمونه سوال-۱۱۱۴۲۰۵
بیومکانیک عضلات (1215073)
بیومکانیک عضلات (۱۲۱۵۰۷۳)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۷۳
بیومکانیک ورزشی (1215068)
بیومکانیک ورزشی (۱۲۱۵۰۶۸)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۸
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (1215193)
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (۱۲۱۵۱۹۳)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۳
تجزیه و تحلیل آماری (1117121)
تجزیه و تحلیل آماری (۱۱۱۷۱۲۱)
۸ نمونه سوال-۱۱۱۷۱۲۱
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (1215195)
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (۱۲۱۵۱۹۵)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۵
حرکات اصلاحی و تربیت بدنی (1215072)
حرکات اصلاحی و تربیت بدنی (۱۲۱۵۰۷۲)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۷۲
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
دو و میدانی 1-عملی (1215010)
دو و میدانی ۱-عملی (۱۲۱۵۰۱۰)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۰
رشد و تکامل حرکتی (1215065)
رشد و تکامل حرکتی (۱۲۱۵۰۶۵)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۵
روانشناسی کودکی و نوجوانی (1217171)
روانشناسی کودکی و نوجوانی (۱۲۱۷۱۷۱)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۷۱۷۱
روش تحقیق در تربیت بدنی (1215071)
روش تحقیق در تربیت بدنی (۱۲۱۵۰۷۱)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۷۱
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (1215197)
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (۱۲۱۵۱۹۷)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۷
زبان تخصصی (1212210)
زبان تخصصی (۱۲۱۲۲۱۰)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۲۲۱۰
سمینار (1215075)
سمینار (۱۲۱۵۰۷۵)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۷۵
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (1211115)
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (۱۲۱۱۱۱۵)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۱۱۱۱۵
فیزیولوژی انسانی (1215002)
فیزیولوژی انسانی (۱۲۱۵۰۰۲)
۱۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۲
فیزیولوژی انسانی (1215069)
فیزیولوژی انسانی (۱۲۱۵۰۶۹)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۹
فیزیولوژی ورزشی (1215074)
فیزیولوژی ورزشی (۱۲۱۵۰۷۴)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۷۴
فیزیولوژی ورزشی 1 (1215015)
فیزیولوژی ورزشی ۱ (۱۲۱۵۰۱۵)
۱۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۵
مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی(1215070)
مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی(۱۲۱۵۰۷۰)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۷۰
مدیریت و طرز اجرای مسابقات (1215038)
مدیریت و طرز اجرای مسابقات (۱۲۱۵۰۳۸)
۲۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۳۸
یادگیری حرکتی (1215064)
یادگیری حرکتی (۱۲۱۵۰۶۴)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۴

 

ارشد مدیریت ورزشی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی (1215141)
آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی (۱۲۱۵۱۴۱)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۱
آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی (1215140)
اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی (۱۲۱۵۱۴۰)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۰
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (1215193)
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (۱۲۱۵۱۹۳)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۳
تئوری های سازمان ومدیریت (1215135)
تئوری های سازمان ومدیریت (۱۲۱۵۱۳۵)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۵
تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته (1215138)
تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته (۱۲۱۵۱۳۸)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۸
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (1215195)
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (۱۲۱۵۱۹۵)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۵
تنیس روی میز 1-عملی (1215005)
تنیس روی میز ۱-عملی (۱۲۱۵۰۰۵)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۵
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
دو و میدانی 1-عملی (1215010)
دو و میدانی ۱-عملی (۱۲۱۵۰۱۰)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۰
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (1215197)
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (۱۲۱۵۱۹۷)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۷
روش های تحقیق در مدیریت ورزشی (1215139)
روش های تحقیق در مدیریت ورزشی (۱۲۱۵۱۳۹)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۹
زبان تخصصی (1212210)
زبان تخصصی (۱۲۱۲۲۱۰)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۲۲۱۰
زبان تخصصی (مدیریت ورزشی) (1215155)
زبان تخصصی (مدیریت ورزشی) (۱۲۱۵۱۵۵)
۱۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۵۵
سمینار در مدیریت ورزشی (1215145)
سمینار در مدیریت ورزشی (۱۲۱۵۱۴۵)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۵
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (1211115)
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (۱۲۱۱۱۱۵)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۱۱۱۱۵
مدیریت اداری -مالی (1215142)
مدیریت اداری -مالی (۱۲۱۵۱۴۲)
۷ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۲
مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی (1215137)
مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی (۱۲۱۵۱۳۷)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۷
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی (1215148)
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی (۱۲۱۵۱۴۸)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۸
مدیریت بازاریابی ورزشی (1215144)
مدیریت بازاریابی ورزشی (۱۲۱۵۱۴۴)
۸ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۴
مدیریت رفتار سازمانی در ورزش (1215143)
مدیریت رفتار سازمانی در ورزش (۱۲۱۵۱۴۳)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۳
مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی (1215136)
مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی (۱۲۱۵۱۳۶)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۶
مدیریت سازمان های ورزشی (1215025)
مدیریت سازمان های ورزشی (۱۲۱۵۰۲۵)
۲۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۵
مدیریت و طرز اجرای مسابقات (1215038)
مدیریت و طرز اجرای مسابقات (۱۲۱۵۰۳۸)
۲۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۳۸

نظارت و ارزشیابی در برنامه های تربیت بدنی (1215147)
نظارت و ارزشیابی در برنامه های تربیت بدنی (۱۲۱۵۱۴۷)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۴۷

ارشد حرکت اصلاحی و آسیب شناسی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آزمون عضلانی (1215120)
آزمون عضلانی (۱۲۱۵۱۲۰)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۰
آسیب شناسی ورزشی (1215033)
آسیب شناسی ورزشی (۱۲۱۵۰۳۳)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۳۳
آسیب شناسی ورزشی پیشرفته (1215115)
آسیب شناسی ورزشی پیشرفته (۱۲۱۵۱۱۵)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۱۵
آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
آمارپیشرفته (1117123)
آمارپیشرفته (۱۱۱۷۱۲۳)
۴ نمونه سوال-۱۱۱۷۱۲۳
آناتومی انسانی (1215003)
آناتومی انسانی (۱۲۱۵۰۰۳)
۱۸نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۳
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (1215193)
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (۱۲۱۵۱۹۳)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۳
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (1215195)
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (۱۲۱۵۱۹۵)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۵
حرکات اصلاحی (1215011)
حرکات اصلاحی (۱۲۱۵۰۱۱)
۲۰ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۱
حرکت اصلاحی پیشرفته (1215114)
حرکت اصلاحی پیشرفته (۱۲۱۵۱۱۴)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۱۴
حرکت درمانی و نوتوانی (1215117)
حرکت درمانی و نوتوانی (۱۲۱۵۱۱۷)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۱۷
حرکت شناسی ورزشی (1215008)
حرکت شناسی ورزشی (۱۲۱۵۰۰۸)
۱۸نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۸
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (1215197)
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (۱۲۱۵۱۹۷)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۷
زبان تخصصی (1212210)
زبان تخصصی (۱۲۱۲۲۱۰)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۲۲۱۰
شنا 1-عملی (1215023)
شنا ۱-عملی (۱۲۱۵۰۲۳)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۳
کامپیوتر (1115237)
کامپیوتر (۱۱۱۵۲۳۷)
۴ نمونه سوال-۱۱۱۵۲۳۷

 

ارشد فیزیولوژی ورزشی

منتشر شده در آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ موضوع نمونه سوالات کارشناسی ارشد توسط

آمادگی جسمانی 1 (1215001)
آمادگی جسمانی ۱ (۱۲۱۵۰۰۱)
۱۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۱
آناتومی انسان (1215067)
آناتومی انسان (۱۲۱۵۰۶۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۶۷
آناتومی انسانی (1215003)
آناتومی انسانی (۱۲۱۵۰۰۳)
۱۸نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۳
بیوشیمی ورزشی (1215122)
بیوشیمی ورزشی (۱۲۱۵۱۲۲)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۲
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (1215193)
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور ) (۱۲۱۵۱۹۳)
۲ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۳
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (1215195)
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت (۱۲۱۵۱۹۵)
۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۵
تغذیه و ورزش (1215128)
تغذیه و ورزش (۱۲۱۵۱۲۸)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۸
تکنیک های آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی 1 (1215133)
تکنیک های آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی ۱ (۱۲۱۵۱۳۳)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۳
حفظ جزء 30 قرآن کریم (1220658)
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (۱۲۲۰۶۵۸)
۱۴ نمونه سوال-۱۲۲۰۶۵۸
دو و میدانی 1-عملی (1215010)
دو و میدانی ۱-عملی (۱۲۱۵۰۱۰)
۱۱ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۰
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (1215197)
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن (۱۲۱۵۱۹۷)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۹۷
زبان تخصصی ( فیزیولوژی ورزشی ) (1215156)
زبان تخصصی ( فیزیولوژی ورزشی ) (۱۲۱۵۱۵۶)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۵۶
زبان تخصصی (1212210)
زبان تخصصی (۱۲۱۲۲۱۰)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۲۲۱۰
شنا 1-عملی (1215023)
شنا ۱-عملی (۱۲۱۵۰۲۳)
۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۲۳
طرح و روش های تحقیق در علوم تجربی (1215125)
طرح و روش های تحقیق در علوم تجربی (۱۲۱۵۱۲۵)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۵
طرح و روش های تحلیل آماری در علوم تربیتی (1215124)
طرح و روش های تحلیل آماری در علوم تربیتی (۱۲۱۵۱۲۴)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۴
علم تمرین (1215130)
علم تمرین (۱۲۱۵۱۳۰)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۰
فیزیولوژی انسان 1 (1215123)
فیزیولوژی انسان ۱ (۱۲۱۵۱۲۳)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۳
فیزیولوژی انسان 2 (1215126)
فیزیولوژی انسان ۲ (۱۲۱۵۱۲۶)
۳ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۶
فیزیولوژی انسانی (1215002)
فیزیولوژی انسانی (۱۲۱۵۰۰۲)
۱۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۰۲
فیزیولوژی ورزشی (1215127)
فیزیولوژی ورزشی (۱۲۱۵۱۲۷)
۴ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۷
فیزیولوژی ورزشی 1 (1215015)
فیزیولوژی ورزشی ۱ (۱۲۱۵۰۱۵)
۱۹ نمونه سوال-۱۲۱۵۰۱۵
فیزیولوژی ورزشی دوران رشد (1215132)
فیزیولوژی ورزشی دوران رشد (۱۲۱۵۱۳۲)
۶ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۳۲
فیزیولوژی ورزشی کاربردی (1215129)
فیزیولوژی ورزشی کاربردی (۱۲۱۵۱۲۹)
۵ نمونه سوال-۱۲۱۵۱۲۹

کامپیوتر (1115237)
کامپیوتر (۱۱۱۵۲۳۷)
۴ نمونه سوال-۱۱۱۵۲۳۷

کانال تلگرام